Provozní řád

Vážení hosté, žádáme Vás, o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chalupy. Jsou vytvořeny proto, abychom zajistili dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

 • při příjezdu do objektu domu předloží host platný doklad totožnosti
 • za ubytování a služby s ním spojené, je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele. V případě zaplacení na účet nejpozději 14 dnů před nástupem na rekreaci, předloží nájemce doklad o zaplacení.
 • provozovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, hosta ubytovat a to od 15:00 hod do 18:00 hod v den nástupu, pokud nebude domluveno jinak.
 • po doplacení kauce v hotovosti budou hostu vydány klíče od domu .
 • na začátku ubytování přebírá host dům bez závad, bude sepsán předávací protokol,případné závady je povinen neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel
 • pokud dojde k jakémukoliv poškození domu v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení / vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
 • Ve všech vnitřních prostorách domu používejte pouze domácí obuv.
 • host nesmí bez souhlasu provozovatele v domě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v  objektu.
 • v objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček.
 • voda pro celý objekt pochází z 35ti metrového vrtu do skalnatého podloží. Laboratoř jí ohodnotila  jako pitnou. I přesto voda obsahuje větší množství železa, než v některých oblastech naší republiky.
 • host je povinen udržovat v domě a jejím okolí pořádek a čistotu
 • host je povinen při odchodu z domu zkontrolovat, že je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře. Zvláště upozorňujeme na zavření oken  (nejen střešních) kvůli možnosti zatečení vody do objektu.
 • v celém objektu chaty je zákaz kouření.Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné pouze mimo chatu a nedopalky se nesmí házet na zem. V případě porušení, nebude hostu vrácena tzv. „vratná kauce“.
 • vzhledem k požární bezpečnosti a instalovaným požárním hlásičům, je zakázána v celém objektu jakákoliv  manipulace s ohněm, aby se předešlo případnému požáru.
 • V krbových kamnech je zakázáno pálení odpadků
 • Je zakázáno odkládání věcí na krbová kamna
 • Při podezření na nedodržení provozního řádu je pronajimatel oprávněn provést kontrolu objektu a v případě hrubého porušení provozního řádu(požární bezpečnost,ničení majetku apd.) ihned zrušit pobyt hosta.
 • ve venkovních prostorách využívejte pouze ohraničeného pozemku patřícího k domu a to jak pro parkování max4. (těsně za sebou i 6)osob. vozů, tak pro rekreaci osob
 • hosté mají povinnost respektovat noční klid (22:00 – 7:00)
 • za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • rodiče batolat a dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu
 • lůžka, polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem. Po ukončení pobytu povlečení z lůžkovin sundejte.
 • pobyt se psi je zakázán a je možný pouze po předchozí domluvě a to jen s řádným očkovacím průkazem. Rozdělávání ohně je zakázáno.
 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel chalupy neručí za jejich ztráty a poškození.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizený dům do 10:00 hod. Tento je povinen řádně uklidit a sundat povlaky z polštářů a přikrývek.
 • V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné výši původní ceny a to i v případě jakéhokoliv poškození venkovního vybavení, objektu samotného, či ztráty klíčů.Ceny v přiloženém itineráři.
 • Před odjezdem hosté provedou úklid objektu. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět nechtějí, uhradí provozovateli částku ve výši 2000,- Kč.
 • Finanční náhradu nemůže host vymáhat v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb nesouvisejících s objektem domu, špatné kvality vody v řekách nebo jezeře, nadměrného výskytu hmyzu a dalších okolností, které nelze předvídat.
 • K domu je možno přijíždět auty pouze po příjezdových cestách a parkovat na místě určeném pro 4 (6)osobní auta.
 • Chalupu mohou využívat pouze osoby, které jsou smluvně ubytované v domě. Při nástupu bude předložen provozovateli soupis ubytovaných hostů vč. dětí. Tento bude ve formě  Jméno, příjmení, adresa bydliště a číslo občanského průkazu případně cestovního pasu u
 • osoby starších 15ti let. U osob mladších 15ti let postačí pouze jméno a příjmení.
 • Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že host uhradí plně poskytnuté ubytování a služby.

    Zákazník odesláním objednávky a složením zálohy pro „uskutečnění rezervace“  a níže uvedeným podpisem potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt v chalupě, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. Přejeme Vám příjemný pobyt!

S provozním řádem objektu jsem byl seznámen / seznámena a souhlasím

Pozor!!! Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit!!!

Dne:

……………………………………………………….

podpis

Zobrazit nebo stáhnout provozní řád.